PRIVACYVERKLARING
Blok Kats van Veen architecten Blok Kats van Veen architecten, gevestigd aan Wilgenweg 22b 1031HV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Wilgenweg 22b 1031HV Amsterdam
+31(0)204227233
info@bkvv.nl
www.blokkatsvanveen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Blok Kats van Veen architecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer (BSN) (indien nodig ivm verzorgen bouwaanvraag)
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Blok Kats van Veen architecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Om als u ons daarvoor machtigt het aanvragen van een bouwvergunning voor u te verzorgen via het OLO;
Blok Kats van Veen architecten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming
Blok Kats van Veen architecten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Blok Kats van Veen architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen;
Indien er na de verstrekte persoonsgegevens geen opdracht is voortgekomen: maximaal 10 jaar na het laatste contactmoment in verband met analyse en de in ons vakgebied gebruikelijke lange doorlooptijden tussen de eerste contacten en daadwerkelijke opdrachtverstrekking.
Indien u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief: zolang u bent aangemeld voor de nieuwsbrief;
Indien er na de verstrekte persoonsgegevens een opdracht is voortgekomen: zolang de opdracht duurt plus maximaal 25 jaar in verband met eventuele garantie, eventuele nazorg.

Delen van persoonsgegevens met derden
Blok Kats van Veen architecten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Blok Kats van Veen architecten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blok Kats van Veen architecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bkvv.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Blok Kats van Veen architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bkvv.nl